Písničky

Název
Abba Otče
Aj, dnes v Betlémě
Aj, radost velikou
Aleluja
Andělé nade mnou bdí
Apoštolská
Ať nám Hospodin žehná
Ať požehnán je Bůh
Ať srdce mé Tebe vídá
Ave crux
Ave Maria
Ave, ave
Až na kříž
Bim bam
Bless the Lord, my soul
Blízko je Pán
Bože Otče na nebi
Bože, Otče
Boží beránku
Bůh je síla má
Bůh je záštita má
Byl jsi tam
Červíčku Jákobův
Chci jít za Tebou
Chci oslavovat svého Pána
Chci, Pane, chválit tě
Chtíc aby spal
Chválím Tebe, Pane můj
Chvalte Hospodina
Chvalte Hospodina z nebes
Chvalte služebníci
Chválu vzdejte, vyzpívejte
Čistá jak studánka
Čtyři adventní svíce
Dáváš mi lásku vzácnou
Dej chléb, víno na oltář
Díky za Tvůj kříž
Divné to věci
Dlouho již
Dnes jdu k Tobě
Do stínu křídel Tvých
Do tvých starostí
Dobrořeč, duše má, Hospodinu
Duch a nevěsta
Duchu svatý přijď
Effatha
Ejhle, Hospodin přijde
Emanuel
Eucharistia
Exodus
Father
Haleluja, spasení
Hledám vás
Hoden je Beránek
Hosana
Hospodin je můj pastýř
Hospodin kraluje
Hospodine, Pane náš
Hospodine, Pane náš – oboroh
Hospodine, prosím nade mnou se smiluj
Immanuel
Já bych rád k Betlému
Já malý přicházím
Já svou víru v Tebe neztrácím (V horku stínem)
Jak dobré je
Jak jsi krásné, neviňátko
Jakápak to zvěst
Je dokonáno
Je krásné být Božím dítětem
Je stále přítomná
Jen Ty, Pane můj
Jesus Christ, You are my life
Ježíš je Pán pánů
Ježíš, Ježíš je Pán
Ježíš, nejkrásnější
Ježíši, Ty jsi chléb živý
Jsme děti tvé
Jsme Tvůj lid
Každý den
Kde se křesťané
Kdysi Bůh byl jeden z nás
Kéž se v našich domech tančí
Král
Králi, milost nám dej
Láska Kristova
Laudate omnes gentes
Laudato sii
Lidé všech národů tleskejte v dlaně
Má sílo
Maria – vánoční
Máš v duši píseň
Mé dlaně zvednuté
Mou cestu v rukou máš (Jdu s důvěrou)
Mou dobrou zprávu hlásej
Můj Bůh je můj štít
Můj Králi, má spáso
My jsme zde
Na cestu s námi vyjdi, Pane
Na hlubinu zajeď
Nádherný
Nám, Pane, dal jsi slovo své
Naplňuj mne duchem svým
Narodil se Boží syn
Narodil se Kristus Pán
Nebojte se
Nedělní chvalozpěv
Nesem vám noviny
Neseme, Pane, chléb a víno
Nyní pokloňme se před Králem
Ó, Pane, otevři mé rty
On je Pán
Otče chválím
Otče můj drahý
Otče náš nebeský
Otevřete brány hradeb kamenných
Otevři, Pane, ústa má
Otevřme písmo
Pán dá požehnání
Pane Bože, přijď k nám
Pane, přijď
Pánu ať zní píseň chval
Pásli ovce valaši
Pastýři
Pojď ke mně blíž
Pojď, teď je ten čas Jej chválit
Pojďte ke Mně všichni
Pokoj vám
Požehnaný jsi, Bože
Právě teď
Přichází náš Pán
Přichází za námi Pán
Přijď již
Přijď, duchu svatý, k nám
Přijmi, Pane
Přiznej Pánu jeho moc a čest
Prosba k Duchu Svatému
Půjdem spolu do betléma
Radost neseme vám
Rájem
Řeka radosti
Rozdávejme lásku svou
Rozsévač
Rozžíhá
S námi je Bůh
Say haleluja
Shlédni dnes, prosíme
Skrze něj
Sláva na výsostech Bohu
Sláva, Ježíš je Pán
Sláva, náš Pán je živ!
Slunce Kristovy lásky
Slyšeli jsme v Betlémě
Slyšte, slyšte
Spáso má
Studna
Surrexit Dominus vere
Světlo světa
Svorni jsme
Svý kroky rozezpívej
Tichá noc
Tleskejte rukama víc
Tobě patří chvála
Tobě, Králi, toužím
Tobě, Pane, Králi náš
Toto je den
Toužím s Tebou být
Tvá krev
Tvé srdce chci mít
Tvé světlo
Tvé tělo, Pane, přijímám
Tví jsme my
Tvoje jméno vyznávám
Tvůj Pán
Tvůj plamen
Ty jsi Král
Tys za nás šel
Ubi caritas
Úžasná láska
V ten den, kdy Pán
Veď mě cestou
Veselé vánoční hody
Vezmi svůj kříž
Vondráši, matóši
Vše, co mohu dát, je chvála
Všichni jsme jedno tělo
Vyvyšuji Tebe, Pane
Vzácný jsi
Vzdej dík
Vzdejme čest Bohu
Vzývám a slavím Tvé jméno
Z Betléma se ozývá
Z věží
Zář tváře Tvé
Zde jsem
Zpívat píseň lásky smím
Zpívej aleluja
Zpívej, brzy už přijde Pán
Zvěstuj dál Boží lásku